Home
Følgende tekster er produceret under min uddannelse på Idéhistorie på Århus Universitet Hent hér

SPECIALE

Kontemplativ erfaring, naturvidenskab og dialog

- En idéhistorisk undersøgelse af et møde mellem naturvidenskab og tibetansk buddhisme med refleksioner over muligheden for at inkludere kontemplation som problemfelt i videnskabsteori ved at inddrage sider af fænomenologien.

Dokument

Udtalelse

EMNEOMRÅDE 1

Naturbegrebet
- og dets skyggeside

Problemformulering:
Der ønskes en diskussion af naturbegrebet med afsæt i den kristne nyplatonisk inspirerede natur-filosofi i middelalderen. Med udgangspunkt i overvejelser om ”symbolsk erkendelse” ønskes dette perspektiveret til den jungianske psykologis udlægning af middelalderens alkymi. Disse overvejel-ser bruges som afsæt for en diskussion af problemer med formuleringen af grundlæggende begreber i den moderne kvantefysik.

Dokument

HTML

HOVEDVÆRKER FØR 1600

Positiv og negativ ontologi
- Diskuteret ved Eckhart og Aristoteles

Dokument

HTML

HUMANISTISK VIDENSKABSTEORI

Kognitionsforskning som tværfaglig bestræbelse
- Om discipliner, organisations- og forklaringsniveauer

Dokument

HTML

FRIT VALGT EMNEOMRÅDE/BACHELORPROJEKT

Subjekt-objekt
- Den gyldne middelvej?

Problemformulering
Der ønskes en diskussion af subjekt/objekt spaltningen med udgangspunkt i fænomenologien, herunder først og fremmest Heideggers Sein und Zeit, samt en perspektivering til kognitionsvidenskaben

Dokument

HTML

FILOSOFIHISTORIE, OPGAVE 2

Ontologi som etikkens grundlag
Eksemplificeret ved Søren Kierkegaard og K. E. Løgstrup.

Dokument

HTML

IDÉHISTORISKE HOVEDVÆRKER

Det sande ved det skønne
- Baumgartens filosofiske æstetik.

Dokument

HTML

FILOSOFIHISTORIE, OPGAVE 1, ANTIK FILOSOFI

Problemformulering:
I opgaven er det hensigten at gøre rede for kulturen og historien der lægger op til Stoicismens udbredelse og gøre rede for Senecas fremstilling af Stoiske idealer, herunder etik og psykologi.

Dokument

HTML